Thomson Line Animation Stills

01-I000

01-I002

01-I001